Zekerheden

ZEKERHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN  VAN DE CBW

Deze algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) zijn totstand- gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de
Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 december 2005.


ARTIKEL 1 - Definities
1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer  die als lid van de CBW met de afnemer een over- eenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeen- gekomen zaken en/of het werk;
Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de over- eenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand;
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de uitvoering en handhaving van de garantieregelingen als bedoeld in de artikelen 17, 19 en 20 van deze voorwaarden;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
2 De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrek-
king hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan; Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

ARTIKEL 2 - De geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door de leden van de CBW.

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom
1 De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele  eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wette- lijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
2 Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom
op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
3 Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten
berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 - De offerte
1 Alle offertes zijn gedurende 18 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de onder- nemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer  zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs alsook de levertijd en zullen de risi- co’s voor beide partijen worden aangeven.
De ondernemer wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.
Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in artikel 6 lid 6.
De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor
de werkzaamheden zullen worden verricht;
b bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijs- factoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
De offerte vermeldt de betalingscondities.
3 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
4 De afnemer moet de ondernemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit
te voeren. Indien op de consument ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal de ondernemer de consument daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden ver- staan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloe- ren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van de ondernemer.
5 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die
gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consu-
ment direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien de ondernemer van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van de ondernemer.
6 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst
De aanbetaling
1 De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. Op deze aanbetaling is de garantie van artikel 17 van deze voorwaarden van toepassing, mits volgens de procedure genoemd in dat artikel wordt gehandeld. In het geval van een overeen- komst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.
2 Voor alle producten met uitzondering van onderstaande producten geldt een maximum aanbe-
talingpercentage van 25%. Een maximum aanbetalingpercentage van 15% geldt voor:
a keuken/badkamer dan wel onderdelen daarvan, dan wel sanitaire artikelen en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden;
b parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, natuurstenen- , grind-, grindtegel-, kurk-
en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.
Prijswijziging
3 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengeko- men prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
4 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend
aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
5 Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
6 Het bepaalde onder 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.
Eigendomvoorbehoud
7 De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de onderne- mer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruim- ten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
8 De ondernemer is gerechtigd in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid,
surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsa- nering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
9 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd
alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoen- de zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
10 De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot
enige andere schadevergoeding  gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neerge- legd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
Voorrijkosten
11 De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
Op afstand gesloten overeenkomst
12 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

ARTIKEL 6 - De levertijd
1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen
de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeen- gekomen.
2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn
gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoede- lijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden door- berekend.
3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft
de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de onder-
nemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
5 Bij een overeenkomst met een consument is de ondernemer gehouden die schade te vergoeden
die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
6 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan wor-
den, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het slui- ten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk  of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.
7 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samen-
hang met lid 2 van artikel  7:46j van het BW.

ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van de ondernemer
1 De ondernemer levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert de ondernemer goed, deug- delijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
2 De ondernemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop
van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3 De ondernemer is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wij-
zen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden  moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering  moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installa- tievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de ondernemer niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consu- ment geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
4 De ondernemer wijst de afnemer voorts op:
• onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
• gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder  materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet de ondernemer niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze niet is toe te rekenen.
5 De ondernemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals
een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6 De ondernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
7 De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
8 De ondernemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het
werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de afnemer
1 De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
2 De afnemer zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk beno-
digde goedkeuringen  (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen  gegevens zoals de ligging van de leidingen.
3 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden
verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering  moet geschie- den deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoor- schriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de con- sument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de afnemer te wijzen op lid 4 van artikel  7.
5 De afnemer stelt de ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens reke- ning en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bij- zondere hulpmiddelen voor diens rekening.
6 De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leverin-
gen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uit- gevoerd tijdig beschikbaar is.
9  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld
in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor de ondernemer verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de
ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten
van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 9 - De opslag van zaken
1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
a nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;
b dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in
opslag houden;
c indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keu- ze te handelen als voorzien onder a, b of c.
3 Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de zaken maximaal drie maan-
den in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in reke- ning worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde  van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
4 Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de ondernemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.
5 Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer in geval van een consumen-
tenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zor- gen voor genoegzame verzekering.
2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer
op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij afleve- ring geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te consta- teren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer te melden.

ARTIKEL 11 - De betaling
Koop en verkoop
1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2 De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in
gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorde- ren. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
Aanneming van werk
3 Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt als algemene betalings- conditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de overeengekomen som afhankelijk van het van toepassing zijnde maximum aanbetalingspercentage als neergelegd in artikel 5.
• na de aanvoer van de materialen 45% resp. 55%
• onmiddellijk na de oplevering 20 % en
• binnen  14 dagen na de oplevering de resterende 10%. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
Anders dan bij een overeenkomst van koop en verkoop kunnen partijen schriftelijk of elektro- nisch overeenkomen van deze algemene betalingsconditie af te wijken, bijvoorbeeld dat een deel van de betaling geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling bij koop en aanneming van werk
4 Betaling van een factuur of deelfactuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst
dan wel 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Niet-tijdige  betaling bij koop en aanneming van werk
5 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering  waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gele- genheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
6 De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebreke-
stelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de onder- nemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35 voor rekening van de afnemer.
7 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds
niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepas- sing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldig- de. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
Opschorten betalingsverplichting  bij koop en aanneming van werk
8 De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn ver- plichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
9  Indien bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk betaling in termijnen is over-
eengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van de termijn op te schorten. Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit artikel onverlet. Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst
10 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g van het BW van toepassing.

ARTIKEL 12 - De annulering
1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding  verschul- digd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten beta- len, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percen- tage als bedoeld in de vorige zin bedraagt  50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen
dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen:
alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partij- en niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, wor- den niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 14 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan eenvan de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn ver- plichtingen ontheven.
2  Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend
onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de over- eenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de over- eenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie
1  De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeen- komst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze ver- wachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
2  De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting  genoemd in lid 1 de afnemer
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk  of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte  voor rekening  van de ondernemer;
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met in- begrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
3  De verplichting  van de ondernemer met betrekking tot conformiteit  genoemd in lid 1 en zijn
eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 lid 1.
4  De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van
bovengenoemd systeem.
5  Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de onder- nemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
6  Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
7  De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
8  Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit
technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handels- gebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid
Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengeko- men, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voordat met de uit-
Binnen zes maanden nadien kan de consument met de ondernemer van zijn keuze uit diens normale collectie en op diens normale leveringsvoorwaarden een of meer overeenkomsten tot levering van woninginrichtingsartikelen  of het verlenen van diensten op het gebied van woninginrichting sluiten. In dat geval wordt de door de consument verrichte aanbetaling op de verschuldigde prijs in mindering gebracht, echter tot een maximum van 15% of 25% van
de oorspronkelijk verschuldigde prijs of tot een maximum van 15% of 25% van de nieuwe  prijs indien de nieuwe prijs lager is dan de oorspronkelijk verschuldigde prijs. Het percentage is het oorspronkelijk overeengekomen aanbetalingspercentage met in achtneming van de maximum aanvangspercentages. Voor alle producten met uitzondering van onderstaande producten geldt een maximum aanbetalingpercentage van 25%. Een maximum aanbetalingpercentage van 15% geldt voor:
a keuken/badkamer, dan wel onderdelen daarvan, dan wel sanitaire artikelen en/of in verband
met deze producten te verrichten werkzaamheden;
b parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, natuurstenen- , grind-, grindtegel-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.
De consument komt niet in aanmerking voor de regeling indien de vervangende koop wordt gesloten zonder toetsing door SG CBW alsook indien de koop wordt gesloten bij een niet op de lijst genoemde deelnemer. De consument overhandigt de brief van de SG CBW waarin wordt medegedeeld dat deze in aanmerking komt voor de aanbetalingsregeling aan de ondernemer waar de vervangende koop is gesloten.
4  De consument is verplicht alle verlangde gegevens aan de SG CBW te doen toekomen en zijn
vordering op de oorspronkelijke ondernemer -tot een maximum van het ingevolge lid 3 in minde- ring te brengen bedrag- aan de SG CBW over te dragen.

ARTIKEL 17 - Aanbetalingsgarantie
1  Deze regeling strekt ten gunste van de consument die met een deelnemer aan SG CBW, de ondernemer, een overeenkomst van koop of verkoop heeft gesloten dan wel een andere over- eenkomst op het gebied van de woninginrichting. Onder deze regeling vallen niet overeenkom- sten met zakelijke afnemers. De verplichting  van de ondernemer met betrekking tot conformiteit, genoemd  in lid 1 van artikel  15 en zijn eventuele productgarantie  genoemd in lid 2 van dat artikel, vallen niet onder de aanbetalingsgarantie van SG CBW.
2  Deze regeling is van toepassing indien aan alle vier de navolgende voorwaarden is voldaan:
a er is een overeenkomst als bedoeld in lid 1;
b de consument heeft een aanbetaling verricht;
c de ondernemer is surséance van betaling verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering is op hem als natuurlijk persoon van toepassing verklaard en
d in verband daarmede wordt de in sub a bedoelde overeenkomst niet of niet volledig uitgevoerd
noch de aanbetaling terugbetaald binnen drie maanden na het verlenen van de surséance van betaling, wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard of het uitspreken van het faillissement.
Voor toepassing van deze regeling is verder vereist dat de consument uiterlijk drie maanden nadat aan de voorwaarden zoals genoemd onder sub a t/m d is voldaan een schriftelijk of elektronisch beroep daarop heeft gedaan bij de SG CBW.
De consument dient hierbij in ieder geval te overleggen een kopie van de koopovereenkomst, een bewijs van aanbetaling alsmede een kopie van het bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.
3  Ingeval  lid 2 van toepassing is, zal de SG CBW uiterlijk binnen twee maanden nadat een beroep
op de regeling is gedaan, aan de consument laten weten of deze in aanmerking komt voor de aanbetalingsgarantie. Indien dit het geval is, zal de SG CBW binnen de genoemde termijn van twee maanden aan de consument een lijst met deelnemers, waar een vervangende koop kan worden gesloten ter hand stellen.
beroep op de aanbetalingsgarantie genoemd in artikel 17 gedaan  kan of had kunnen  worden. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument binnen drie maanden nadat de termijn is verstreken waarbinnen de ondernemer het bindend advies of de schikkingsovereen- komst moest nakomen, een schriftelijk of elektronisch beroep hierop doet bij de SG CBW.
2  De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil in behandeling is
genomen, van een van de volgende situaties sprake is:
a de deelnemer is surséance van betaling verleend;
b het faillissement van de deelnemer is uitgesproken of wettelijke schuldsanering is op hem als natuurlijk persoon van toepassing verklaard;
c de bedrijfsactiviteiten van de deelnemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de SG CBW aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3  Indien sprake is van een van de in lid 2 onder a t/m c genoemde situaties nadat het geschil in
behandeling is genomen, maar voordat het bindend advies is gewezen of de schikking is vast- gelegd, wordt nakoming van het bindend advies of de schikkingsovereenkomst gegarandeerd
tot een maximum van €2269,- voor keuken, badkamer dan wel sanitaire artikelen en van €1361,- voor alle overige producten, onder de voorwaarde dat de consument de gehele vordering aan
de SG CBW overdraagt. Indien verhaal door de SG CBW op de ondernemer redelijkerwijs  moge- lijk is, zal hetgeen verhaald wordt aan de consument worden uitgekeerd met dien verstande dat dit tezamen met het eerder uitbetaalde bedrag de totale waarde als bedoeld in het bindend advies of de schikkingovereenkomst niet overschrijdt.


ARTIKEL 18 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tij- dig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 19 - De geschillenregeling
1  Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van over- eenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus  90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de con-
sument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3  Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4  Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie is de onder-
nemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrij- ken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie Wonen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6  Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 - Nakomingsgarantie
1  De SG CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vast- gelegde schikking, een en ander tenzij de deelnemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en voor zover op de over- eenkomst die ten grondslag ligt aan het bindend advies of de schikkingsovereenkomst geen

voering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaam- heden niet uit te voeren.


ARTIKEL 21 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Onze bepalingen
Vocking Interieur
Ambachtsweg 1
3433 PR  Nieuwegein
030-6054216
webshop@vockinginterieur.nl
BTW nummer: 302110999
KvK: 815665854

Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden, die u hier www.cbwerkend.nl/websites/cbw_erkend/docs/CBW-algemene-voorwaarden.pdf aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.


Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.


Kosten van aflevering
De kosten van aflevering zijn afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel en worden na bestelling via e-mail doorgegeven..


Wijze van aflevering
Afhankelijk van het gewicht en formaat van het te verzenden pakket.


Betalingscondities
Onze betalingscondities luiden:
Contant of PIN bij afhalen , bij bezorging vooraf via I-deal


Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.
Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.
Voor verzending maken wij gebruik van:
TNT en/of UPS


Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.
Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via webshop@vockinginterieur.nl. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren.
Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.


Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:
Elektronisch via webshop@vockinginterieur.nl of telefonisch: 030-6054216.


Privacy
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.
Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen.
Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.
Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.
Wij gebruiken geen cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken. (weghalen indien niet van toepassing.
Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via webshop@vockinginterieur.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2024 Vloerbedekkingsale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel